| |     latinica | english  
Насловна
Улазак у Србију - визе

Пре пута прочитајте овде о општим условима о уласку у Републику Србију.

Румунски држављани могу путовати у Р. Србију и са личном картом.

За све остале путне исправе, молимо да проверите овде да ли вам је потребна виза за улазак у Р. Србију.

Захтев за издавање визе се може поднети најраније 3 (три) месеца пре планираног датума путовања, и најкасније 3 (три) недеље пре путовања.

Издата виза није гаранција да ће лицу бити одобрен улазак у Р. Србију.

On-line апликације за издавање виза Д - за запошљавање

У Републици Србији почела је примена on-line апликације за издавање виза Д - за запошљавање.

Виза Д омогућава улазак у Републику Србију и боравак између 90 и 180 дана. Такође омогућава

регулисање привременог боравка у Србији.

Ако сте сигурни да испуњавате услове за визу Д - за запошљавање и имате све потребне документе,

можете поднети захтев електронским путем, на следећем линку: https://econsulate.gov.rs/

За додатна обавештења, молимо обратите се Генералном конзулату

Напомена:

  • страни држављани, носиоци свих врста путних исправа - изузев путних листова и путних исправа које се издају у складу са међународним конвенцијама  - могу да уђу, транзитирају и бораве без визе у Р. Србији уколико поседују важећу Шенген визу , визу Велике Британије и осталих држава чланица Европске уније или визу Сједињених Америчких Држава или уколико имају регулисан боравак у државама Шенген зоне, државама чланицама Европске уније или Сједињеним Америчким Државама, најдуже до 90 дана у периоду од 6 месеци.
  • особе које путују са путном исправом за избеглице или путном исправом за странце треба да поднесу захтев за визу. Потребна су иста документа као и за обичне пасоше. Време за издавање виза на ову врсту путних исправа је око месец дана.

ВИЗА Ц - Транзит и краћи боравак до 90 дана


Виза Ц издаје се за транзит и краћи боравак до 90 дана у периоду од 180 дана, за туристичку, приватну или пословну посету у Р. Србији.
 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:


1. Важећи пасош (пасош мора бити важећи најмање 3 месеца након намераваног датума одласка из Р. Србије и да садржи најмање две узастопне празне странице);

2. Позивно писмо:
        - за приватну посетупозивно писмо оверено од надлежног органа Р. Србије
        - за пословну посетупозивно писмо компаније у Р. Србији,
        - за туристичку посету - потврда туристичке организације о плаћеном аранжману

        за транзитну визу - виза земље одредишта; уколико виза за ту земљу није потребна, друга пратећа документа везана за сврху посете.

3. Попуњен образац захтева за визу  (PDF - Word);

4. Фотографија величине 3,5 х 4,5 цм;

5. Резервација повратне карте или план пута (копија возачке дозволе и осигурање уколико се путује аутомобилом);

6. Доказ о поседовању финансијских средстава за боравак у Р. Србији;

7. Здраствено осигурање;

8. Такса за издавање визе Ц износи 60 евра (такса и трошкови визне налепнице: 2 евра, плаћају се у готовини у Генералном конзулату Р. Србије у Темишвару).

ВИЗА Д - Дужи боравак од 91 до 180 дана

Лица која путују за Р. Србије на дуже од 90 дана, моћи ће да регулишу боравак у Р. Србији подношењем захтева за визу Д у Генералном конзулату Р. Србије у Темишвару са неопходном документацијом која подржава захтев за визу: 

1. ЗАПОШЉАВАЊЕ: а) извод о регистрацији правног лица, привредног друштва, спортског клуба, или савеза или предузетника у Р. Србији; б) уговор о раду, уговор о делу, уговор о пословно-техничкој сарадњи, спортском ангажовању или други документ који доказује радно ангажовање странца у Р. Србији.

2. ШКОЛОВАЊЕ, СТУДИРАЊЕ, МЕЂУНАРОДНА РАЗМЕНА УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА, СТРУЧНА ПРАКСА, СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА, НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД: а) потврда о упису у акредитовану основну, средњу или високошколску образовну установу; б) извод о регистрацији правног лица у Р. Србији; в) потврда о организацији стручне праксе и специјализације; г) извод о регистрацији научно-истраживачке организације и уговор закључен са научно-истраживачком организацијом.

3. СПАЈАЊЕ ПОРОДИЦЕ: (супружник је држављанин Р. Србије) а) извод из МКВ, не старији од 6 месеци б) у случају ванбрачне заједнице, уверење о слободном брачном стању, изјаве ванбрачних партнера и оверене изјаве два сведока о заједници партнера, доказ о заједничкој адреси становања, извод из регистра ванбрачних заједница, ако имају заједничко дете - извод из МКР за дете.

4. ОБАВЉАЊЕ ВЕРСКЕ СЛУЖБЕ: а) извод о регистрацији цркве или верске заједнице у Р. Србији б) уговор о раду или писмо цркве/верске заједнице којим се наводи да је странац ангажован као свештеник или верски службеник.

5. ЛЕЧЕЊЕ ИЛИ МЕДИЦИНСКА НЕГА: а) решење о регистрацији здравствене установе у Р. Србији; б) допис здравствене установе којим се наводи место и потребан период лечења; в) решење о регистрацији установе социјалне заштите у Р. Србији.

6. ВЛАСНИШТВО НАД НЕПОКРЕТНОСТИМА: а) извод из листа непокретности (власнички лист); б) оверен купопродајни уговор; в) уговор о поклону; г) оставинско решење или судска пресуда.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:

1. Важећи пасош (пасош мора бити важећи најмање 3 месеца након намераваног датума одласка из Р. Србије и да садржи најмање две узастопне празне странице);


2. Попуњен захтев за визу (PDF, Word);

3. Фотографија димензије 3,5 х 4,5 цм;

4. Резервација повратне карте или план пута (копија возачке дозволе и осигурање уколико се путује аутомобилом);

5. Доказ о поседовању финансијских средстава за боравак у Р. Србији;

6.  Позивно писмо:

        - за приватну посетупозивно писмо оверено од надлежног органа Р. Србије
        - за пословну посетупозивно писмо компаније у Р. Србији;

7. Пратећа документација за продужени боравак у Р. Србији (према горенаведеној листи);

8. Доказ смештаја у Р. Србији;

9. Здраствено осигурање;

10. Такса за издавање визе Д износи 30 евра (такса и трошкови визне налепнице: 2 евра, плаћају се у готовини у Генералном конзулату Р. Србије у Темишвару).

Генерални конзулат Р. Србије у Темишвару задржава право да затражи додатну документацију.

Важне информације:

- време издавања визе: око 4 недеље, одобрење визе се добија од надлежног органа Р. Србије;

- приликом уласка у Р. Србију може се унети неограничена сума новца у страној валути а сав новац изнад 10,000 евра треба пријавити при уласку у земљу. Потврда о пријављеном новцу је потребна да би се тај новац могао изнети из земље. Количина новца који се износи из земље не може бити већа од оне која је унета. Молимо прочитајте додатна обавештења о царини.

 


 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Унос кућних љубимаца
Одлука о престанку важења Одлуке о укидању виза за улазак у Р.Србију за држављане ИР Иран, носиоце обичних пасоша
Прописи о задржавању и враћању иностраних возачких дозвола
Обавештење о плаћању путарине у Румунији
Паркинг у Темишвару
Нови Закон о општем управном поступку
Пријава мита и корупције
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената, легализација
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари